Възникване на трудово правоотношение от избор

Изборът, като основание за възникване на трудово правоотношение, наред с трудовия договор и конкурса представлява процедура, в която едно избирателно тяло (орган, събрание, избиратели), установено в закон, акт на МС или устав, по правила, съдържащи се в посочените актове, избира с гласуване дадено физическо лице за определена длъжност.

 

Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се определят в закон, акт на МС или устав - чл. 83, ал. 1 от КТ.

 

Такива, например, са посочените в чл. 2, ал. 2 от Закона за кооперациите (председател на УС на кооперацията), чл. 39, ал. 1 от ЗМСМА (зам. кмет) и чл. 38, ал. 2 от ЗМСМА във връзка със Закона за местните избори (кметове) и други. Под "устави" следва да се разбират устави на кооперации, обществени организации, партии, сдружения с нестопанска цел и други подобни.

 

От гледна точка на възникналото трудово правоотношение по своята същност изборът отразява доверие и признание за професионални, политически, лични и т. н. качества на избрания и освен чистата трудова функция в редица случаи овластява и за упражняване на политическа или държавна власт. Тази особеност на избора, като основание за възникване на трудовото правоотношение, го отличава от трудовия договор и конкурса.

 

Предмет на избора, като процедура фактически са правилата, етапите и условия за произвеждане на избора.

 

Общите правила за издигане на кандидати и произвеждане на избора са уредени в чл. 84 и чл. 85 от КТ. Тези общи правила се прилагат доколкото в съответните - закон, акт на МС или устав не е предвидено нещо друго (виж чл. 88 от КТ).

 

Предметът на възникналото от избора трудово правоотношение с избраното физическо лице напълно съвпада с предмета на трудовия договор - предоставяне на работна сила, (престиране на труд) срещу възнаграждение (виж аналогичното за трудов договор).

 

Страни

В рамките на процедурата по избиране страните са:

 

1. Избирателно тяло, което може да бъде - определен орган, общо събрание или определени персонално избиратели. Избирателното тяло не е посочено в КТ. То се определя от специалния закон, акт на МС или устав - чл. 85, ал. 1 от КТ.

 

2. Кандидати. Кандидатурите на физическите лица (правоспособни и дееспособни) се издигат, или " поставят" от органи или лица, определени в съответния закон, акт на МС или устав, като общото правило в КТ е, че кандидатът може и сам да постави кандидатурата си - чл. 84, ал. 1 от КТ. Произвеждането на избора е възможно след изричното писмено съгласие на кандидатите.

 

Общите условия за кандидатите са отразени в чл. 84 от КТ. Те се прилагат доколкото не е в действие нормата на чл. 88, ал. 2 от КТ.

 

Отделен е въпросът, че след провеждане на избора с избраното лице възниква трудово правоотношение т. е., че в рамките на трудовото правоотношение е възможна трансформацията "избирателно тяло" = "работодател", респективно "избран кандидат" = "работник" (служител).

 

Форма

Изборът, като процедура се произвежда явно, освен ако избирателното тяло (органът, който избира) не реши друго, т. е. тайно гласуване или поименно явно гласуване - чл. 85, ал. 3 от КТ. Във всички случаи, без това да е изрично уредено в КТ се оформят писмени документи, удостоверяващи резултатите от гласуването, както и се спазват определени формални изисквания по съхранение на изборните книжа, ако такива има извън протоколите, отразяващи проведения избор.

 

От гледна точка на възникналото трудово правоотношение е необходимо да има протокол, отразяващ резултата, съобщение за резултата от избора - чл. 86, ал. 2 от КТ, както и писмено споразумение по чл. 107 от КТ.

 

Срок

От гледна точка на процедурата по избиране на определен кандидат няма нормативно установени в КТ изисквания за срок, в който даден избор следва да бъде проведен - нито като периодика на провеждане, нито като продължителност на произвеждане.

 

Такива срокове се уреждат в специалните закони, актове на МС или устави.

Отделен е въпросът, че срокът, за който се избира едно физическо лице за дадена длъжност, не може да надхвърля 5 години - чл. 83, ал. 2 от КТ.

 

Този срок предопределя и максималната периодика на произвеждане на избори за дадена длъжност - 5 години.

 

Други характеристики

Всеки кандидат, както и работодателят, могат да оспорят законосъобразността на избора в 2-седмичен срок от получаване на съобщението за резултата от произведения избор. Компетентен да се произнесе по спора е районният съд. Последиците от съдебното решение са уредени в чл. 87, ал. 2 от КТ.

 

Трудовото правоотношение възниква от обявяването на кандидата за избран - чл. 86, ал. 1 от КТ. Правото да обяви (задължението за обявяване) тегне върху орган, нарочно избрана комисия или длъжностно лице, посочени изрично в специалния закон, акт на МС или устав. Обявяването става по установен в тези актове ред.

 

Изпълнението на задълженията по възникналото трудово правоотношение започва с постъпването на работа на избраното лице в срока по чл. 86, ал. 2 от КТ.

 

Преди постъпване на работа между страните по възникналото трудово правоотношение се сключва споразумение по чл. 107 от КТ. То обаче не е трудов договор.

 

Не от него възниква трудовото правоотношение. Макар че изрично не е посочено, споразумението следва да бъде изготвено в писмен вид в два екземпляра.

{START_COUNTER}